Finanse

Sporządzanie aktów notarialnych - Co powinien zawierać akt notarialny?

Redakcja dziennikpolski.com.pl
sie 16 2023

Sporządzanie aktów notarialnych

Akty notarialne są formą kwalifikowanego dokonania czynności prawnej. Musi on zostać sporządzony przez notariusza.

Prawo może wymagać, aby dokument był poświadczony notarialnie, ale może to być również życzenie podpisującego lub odbiorcy. Aby dokument notarialny był ważny, musi być sporządzony zgodnie z określonymi i obowiązującymi zasadami. Wyjaśnimy, jak powinien wyglądać dokument notarialny i jakie informacje powinien zawierać.

Czym jest akt notarialny?

Sporządzanie aktów notarialnych ma charakter urzędowy. Jest on sporządzany przez notariusza i stwierdza dokonanie określonych czynności prawnych, takich jak zawarcie umowy lub ugody między dwiema stronami.

Niektóre czynności muszą być dokonane w formie aktu notarialnego. Umowa nie będzie ważna, jeśli nie zostanie poświadczona notarialnie. Czynności te obejmują na przykład sprzedaż lub przeniesienie własności nieruchomości, ustanowienie służebności lub umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego.

Czynności prawne nie muszą być zawierane w formie aktu notarialnego. O tym, czy w danej sytuacji konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego, decydują przepisy prawa. To strony decydują, czy dokument notarialny jest wymagany, jeśli czynność tego nie wymaga. Akt notarialny musi być sporządzony przez notariusza lub, w określonych sytuacjach, polskiego konsula. W tym drugim przypadku konsul będzie jednak musiał posiadać pisemne upoważnienie od Ministra Sprawiedliwości. Jest ono wydawane na wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Sporządzanie aktów notarialnych

Jakie informacje zawiera dokument notarialny?

Ustawa Prawo o notariacie określa elementy, które składają się na dokument notarialny. Sporządzanie aktów notarialnych musi odbywać się w języku polskim oraz zawierać datę i miejsce sporządzenia. Akt notarialny musi również zawierać informacje o osobie, która go sporządziła. Obejmuje to imię i nazwisko notariusza lub jego zastępcy oraz adres kancelarii notarialnej.

Kolejną informacją, która musi zostać zawarta, są strony. Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W przypadku osób fizycznych są to imiona i nazwiska obu stron, imiona rodziców oraz miejsce zamieszkania. W przypadku innych podmiotów wymagane jest natomiast podanie ich pełnej nazwy, danych rejestrowych i adresu, a także danych osób, które je reprezentują. Akt notarialny powinien również zawierać odczyt, zgodę stron na jego treść, a także podpisy obu stron i notariusza.

Korzyści ze sporządzenia aktu notarialnego

O ile czynności są zgodne z prawem, forma aktu notarialnego może być wykorzystywana zarówno do tych czynności, które są przewidziane przez różne przepisy, jak i do innych czynności. Akty notarialne nie są zarezerwowane tylko dla określonych rodzajów czynności. U notariusza można podpisać każdy rodzaj umowy. Wiele osób korzysta z tej możliwości, ponieważ umowa podpisana w ten sposób ma wiele zalet. Umowa poświadczona notarialnie utrudnia zakwestionowanie faktu jej zawarcia, daty i godziny podpisania czy legalności działania osób ją podpisujących.

Notariusz musi zweryfikować tożsamość osób, które się przed nim stawiają. Sprawdza również, czy są one upoważnione do podpisania umowy. Na przykład sprawdzi, czy są właścicielami określonej nieruchomości lub jeśli działają w imieniu instytucji lub firmy, sprawdzi autorytet danej osoby. W wielu przypadkach ważne jest, aby móc stwierdzić, kiedy podpisano umowę lub wykonano określoną czynność. Dokument notarialny zawsze zawiera datę - rok i miesiąc wykonania. Jeśli jednak osoba podpisująca dokument tego zażąda, notariusz może również podać dokładną minutę lub godzinę wykonania czynności.

Udostępnij

Your email address will not be published. Required fields are marked *